Bytové družstvo
   Nad Střelnicí, družstvo
   Tomečkova 887/3
   Brno, 63800
   IČ: 262 72 768
    Zaregistrujte svou
   e-mailovou adresu
   a budete pravidelně
   informováni o novinkách.

 

ODPOVĚDI NA ČASTÉ OTÁZKY Tisk

Rád bych "prodal" družstevní byt - co všechno musím udělat?


PŘEVOD ČLENSKÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ
1. Schválení nabyvatele Magistrátem města Brna
Žadatel předloží Bytovému odboru MMB prohlášení zájemce o členství v družstvu včetně přílohy, tj. dohoda o převodu členských práv a povinností, smlouva o smlouvě budoucí, případně čestné prohlášení obou stran zavazujících se k uzavření dohody o převodu členských práv a povinností po schválení nového žadatele v Komisi bydlení RMB.
U manželů vyplňují prohlášení zájemce oba manželé.
Stávající bydlení upřesní žadatel na prohlášení. V případě, že je nájemcem bytu na dobu neurčitou nebo vlastníkem bytu či nemovitosti, musí doložit např. přechod nájmu, převod členských práv a povinností k družstevnímu bytu, prodej bytu nebo nemovitosti v osobním vlastnictví.
Kontakt na Referát financování a správy bytového fondu Bytového odboru MMB
Adresa: Malinovského nám. 3, Brno
Kontaktní osoba: Petra Soldánová, 542 173 215,

2. Úhrada manipulačního poplatku ve výši 5 000 Kč
Na bankovní účet družstva č. 194307747 / 0300

3. Předložení podkladů k převodu představenstvu družstva
Nabyvatel předloží představenstvu družstva dohodu o převodu členských práv a povinností společně se schváleným prohlášením zájemce o členství v družstvu, stávající nájemní smlouvou převodce a potvrzením o úhradě manipulačního poplatku

4. Sepsání protokolu o předání a převzetí bytové jednotky
Provedou převodce a nabyvatel společně za asistence zástupce správce družstva, společnosti Brněnská správa nemovitostí, s.r.o.
Kontaktní osoba: Josef Jeřábek, 603 552 386,

5. Vydání nové nájemní smlouvy
Představenstvo družstva vydá nabyvateli novou nájemní smlouvu ve 3 vyhotoveních spolu s kopií potvrzeného prohlášení zájemce o členství v družstvu
Nabyvatel zajistí podepsání nájemních smluv na Odboru dispozic s majetkem MMB, kde zároveň předá kopii potvrzeného prohlášení zájemce o členství v družstvu
Po jednom vyhotovení nájemní smlouvy pak obdrží Odbor dispozic s majetkem MMB, družstvo a nabyvatel.

Související dokument:
word pdf Žádost o souhlas s převodem členských práv a povinností a s uzavřením nájemní smlouvy