Návrhy územního plánu Tisk

Návrh změny územního plánu (vloženo 2014-01-26)

4. února 2014 se bude projednávat aktualizace Územního plánu města Brna (ÚPmB).

Prosím, dbejte zvýšené pozornosti k následujícím bodům, na které nás upozornilo Občanské sdružení Obzor Lesná:


1. Propojením Obřan s Lesnou - jedná se o propojení nebo obchvat?

Dopravní obchvat Maloměřic a Obřan hodlá Magistrát města Brna vyřešit propojením Obřan s Lesnou (tento obchvat by měl ústit pod Barvami do ulice Seifertova a Soběšická). Nám je to prezentováno jako bezvýznamná obslužná komunikace, ovšem ve skutečnosti, jak vyplývá mimo jiné z dopisu primátora města Brna z 30. 9. 2013, má jít skutečně o obchvat, odvádějící z Obřan dopravu spádové oblasti Bílovice, Přízřenice, Kanice.


2. Návrh změny indexu IPP pro možnost stavět vyšší budovy

V rámci tzv. Aktualizace ÚPmB má být legalizována možnost postavit na Majdalenkách mnohapatrové budovy. Přestože podle usnesení Nejvyššího správního soudu ČR bylo zvýšeno IPP nesprávným způsobem (IPP=index podlažních ploch, který stanoví, jak velká stavba může vzniknout). Snížení IPP požadují nejen občanské iniciativy, ale i Městská část Brno-sever.


3. Změna indexu IPP v lokalitě Dukát na Losově a Halasově náměstí.

Pod změnou územního plánu P019 se vedle lokality Majdalenek skrývají další 3 lokality na Lesné, kde má dojít k navýšení IPP, tedy možnosti vícepatrových objektů – lokalita Dukát na Loosově, na Halasově náměstí, podél jižní části ulice Okružní. I tuto změnu úp již odmítla také MČ Brno-sever. Ovšem Odbor územního plánování a rozvoje MMB řekl již předem, že pro něj není stanovisko MČ závazné.


Více informací a podporu proti těmto změnám naleznete na stránkách:

http://http://obzorlesna.webnode.cz/Návrh územního plánu - (aktualizováno 2011-03-07)

Bytové družstvo podalo proti oběma variantám nově navrhované komunikace tuto námitku:

"Nesouhlasíme se záměrem zahrnout do Územního plánu města Brna komunikaci, která by spojovala ulice Kociánka a Okružní přes zalesněné údolí Zaječího potoka.
Obě uvažované varianty komunikace by výrazně zhoršily podmínky života nejen občanům z Tomečkovy ulice, tedy členům našeho družstva, ale také většině obyvatel Lesné. Neúměrně by se zvýšila úroveň hluku, prachu a výfukových plynů a navíc by se zničila rozsáhlá klidová zóna sloužící nejen obyvatelům Lesné. Nepříznivý dopad by měla zejména malá vzdálenost vústění komunikace do ulice Okružní od obytných domů a také šíření hluku z údolí nahoru.
Jsme přesvědčeni, že uvažovaná komunikace mezi Kociánkou a Okružní výrazně zhorší životní prostředí i život občanů. Proto jsme proti zahrnutí této komunikace do územního plánu."


Předložený koncept nového Územního plánu města Brna řeší rozvoj města ve 3 variantách. V průběhu vystavení konceptu od listopadu 2010 do února 2011 se můžete s navrženými variantami řešení důkladně seznámit a posoudit, jak se předložený koncept vypořádal se zadáním, zda splnil stanovené zásady a neodchýlil se od dlouhodobě sledované koncepce rozvoje města.

Dle § 48 odst. 2 stavebního zákona může do 15 dnů ode dne veřejného projednání každý uplatnit své připomínky. Ve stejné lhůtě mohou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti uplatnit své námitky. K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Dle § 23 stavebního zákona může být veřejnost při pořizování konceptu územního plánu zastupována zmocněným zástupcem veřejnosti.

Zástupcem veřejnosti může být fyzická nebo právnická osoba plně způsobilá k právním úkonům. Zástupce veřejnosti může zmocnit nejméně 200 občanů příslušné obce, kteří uplatňují věcně shodnou připomínku ke konceptu územního plánu.

Zmocnění zástupce veřejnosti se dokládá seznamem občanů obce, kteří uplatňují věcně shodnou připomínku, a podpisovou listinou, v níž je uvedeno jméno a příjmení, trvalý pobyt a podpis osob s prohlášením, že jmenovaného zástupce veřejnosti zmocňují k podání námitky na základě věcně shodné připomínky a k projednání této námitky podle tohoto zákona, a prohlášením zástupce veřejnosti. Toto prohlášení obsahuje jméno a příjmení zástupce veřejnosti, jeho trvalý pobyt a podpis, že toto zmocnění přijímá.

Odkazy:

Proti návrhu podalo rovněž své připomínky občanské sdružení Občanského sdružení pro životní prostředí na Ježkové, které jsou k dispozici zde: www.osjezkova.estranky.cz