Bytové družstvo
   Nad Střelnicí, družstvo
   Tomečkova 887/3
   Brno, 63800
   IČ: 262 72 768
    Zaregistrujte svou
   e-mailovou adresu
   a budete pravidelně
   informováni o novinkách.

    "CO ŘEŠÍME"
   je nově přidaná sekce
   v níž jsou aktuálně
   rešené otázky družstva.


AKTUÁLNÍ OTÁZKY, KTERÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO ŘEŠÍ. Tisk

Dětské hřiště: aktualizováno 12 .2. 2012

V podzimních měsících 2011 byla dokončena 1. etapa dětského hřiště - zarovnání plochy, osázení živého plotu, vybudování mlatového chodníku. Na jaře očekáváme dolpnění herního prvku z prostředků vlastníků domu Tomečkova 4, kteří se chtějí podílet.

Vzhledem k nastalé situaci ještě proběhne instalace cedulek, které vymezí prostor dětského hřiště a prostor pro venčení psů včetně stojanu se sáčky na exkrementy. Prosíme všechny nájemníky o respektování vymezení těchto prostorů - zejména majitele pejsků o respektování plochy dětského hřiště.
.

Po obnovení jednání s městkou částí Brno-sever se nám podařilo docílit příslibu souhlasu s vybudování dětského hřiště. V tuto chvíli je vypracovaný projekt na obě jeho etapy, který budeme v nejbližší době postupovat k souhlasu městské části Brno-sever.

V první etapě by se jednalo o přípravu plochy (úpravu terénu) a umístění pískoviště, popřípadě lavičky (ze zdrojů družstva), v druhé pak o doplnění herních prvků (z daru městké části). Vzhledem k tomu, že nemáme příliš velkou finanční částku k vybudování, byli jsme nuceni zkloubit požadavky města s našimi možnostmi. To je důvodem proč by k realizaci 1. etapy mělo dojít na jaře roku 2011. Dětská hřiště totiž podle norem musí mít oplocení. V klasické podobě dřevěného nebo kovového plotu by náklady byly příliš vysoké.

Nápadem projektantky paní Hejzlarové, která nám jako bývalá spoluobyvatelka stále ochotně a bezplatně pomáha jak s dětským hřištěm, tak se zelení, bylo udělat oplocení z vrbových proutků, které bude mnohem levnější a přirozenější. Výsadbu těchto vrbových proutků je však možné učinit právě v jarních měsících.

Chceme tímto vyzvat všechny dobrovolníky, kteří by byli ochotni a schopni jakýmkoliv způsobem (ať už finančně, věcně, či vlastními silami) přispět ke stavbě dětského hřiště, ať se nahlásí vedení družstva. V příloze naleznete obrázky s umístěním hřiště, členěním na etapy a jeho podobou.

hriste hristeJIŽ VYŘEŠENÉ OTÁZKY:

Údržba chodníku - cedulky - VYŘEŠENO

Obrátili jsme se s prosbou o zvážení nově umístěných cedulek na chodnících přilehlých ke komunikaci Tomečkova. Cedulkou jsou označeny všechny chodníky již od parkoviště při ulici Okružní a není tak možné se bezpečně dostat k domům především pro tělešně postižené občany, kdy pro ně je pohyb po neudržovaných chodnících nanejvýš nebezpečný nebo úplně nemožný.


DOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI

ODPOVĚĎ ODBORU ŽIV. PROSTŘEDÍ

Komunikace - předání, údržba - VYŘEŠENO

Komunikace u našich domů bohužel stále není předána (info z 32. týdne 2010).

Není v naši moci v té věci cokoliv udělat, než se jen stále dotazovat a tím se alespoň snažit trochu věc posunout. Díky této skutečnosti není možné požadovat po městské části Brno-sever úklid komunikace po zimní údržbě jak by jsme si jistě všichni přáli. Z tohoto důvodu (též na podněty spolubydlících) je v jednání nejnutnější úklid z vlastních prostředků. Veříme, že celá věc bude brzo dokončena.

Aktualizováno dne 10. 9. 2010

Vážená paní Jelínková, dopisem ze dne 3.9.2010 jste nás požádala o aktuální informace ve věci převodu komunikačních staveb v lokalitě obytných domů na ulici Tomečkova v katastrálním území Lesná. Tímto Vám sdělujeme, že veškeré právní úkony související s převodem spoluvlastnických podílů Bytového družstva Nad Střelnicí a společnosti IPB Real a.s. na statutární město Brno byly dokončeny dne 22.7.2010. To znamená, že výlučným vlastníkem přesně specifikovaných objektů v darovací je v současné době již statutární město Brno, včetně páteřní komunikace v ulici Tomečkova.

Dále Vám sdělujeme, že Středisko majetkoprávní přípravy staveb předalo veškeré podklady Středisku správy komunikací naší společnosti, aby mohly být učiněny patřičné kroky související se správou a údržbou objektů, které statutární město nabylo.

S pozdravem Ing. Milada Schütznerová
Technik, Středisko majetkoprávní přípravy, Brněnské komunikace a.s.

Zeleň v okolí domů - VYŘEŠENO

Po obnovení jednání s městskou částí Brno-sever se nám podařilo docílit příslibu souhlasu s revitalizací zeleně v okolí našich domů. V tuto chvíli je ve zpracování projekt na dosadbu zeleně, který pak bude odeslán k odsouhlasení na referát životního prostředí. Dosadbou se rozumí náhrady za uhynulé stromy a dosadba nových stromů a keřů v celém okolí. Také pak dosadba popínavých kvetoucích rostlin kolem zděných úkrytů kontejnerů.

Většina dosadby by - vzhledem k nejvhodnějšímu termínu - proběhla během podzimu toho roku (2010). Zbytek pak na jaře roku 2011 (zejména popínavé rostliny u kontejnerů). V příloze naleznete situční plánek a skladbu dosadeb. Stejně jako v případě dětského hřiště velmi děkujeme paní ing. Hejzlarové, která nám s celou záležitostí značně pomáhá, přestože tu již s námi nebydlí.

Aktualizováno dne 24. 10. 2010

Dne 22.9.2010 byl Statutárním městem Brnem, MČ Brno-sever, OŽPMH vystaven souhlas s úpravou zeleně kolem našich domů. Vzhledem k náročnosti organizace a prací samotných bylo rozhodnuto realizaci nechat odborníkům. Na základě nabídek několika firem byla vybrána k realizaci "REALIZACE A ÚDRŽBA ZELENĚ Kaiser s.r.o.", která shodou okolností již jednou celou plochu upravovala - a to přípravou ke stavbě našich domů. Začátek prací je stanoven na 8.11.2010.

vysadba