Bytové družstvo
   Nad Střelnicí, družstvo
   Tomečkova 887/3
   Brno, 63800
   IČ: 262 72 768
    Zaregistrujte svou
   e-mailovou adresu
   a budete pravidelně
   informováni o novinkách.

    "CO ŘEŠÍME"
   je nově přidaná sekce
   v níž jsou aktuálně
   rešené otázky družstva.


NOVINKY

Pozvánka na náhradní členskou schůzi 2016 - prosinec

 • Datum a místo konání: středa 9.12.2015 v 18h; v kanceláři družstva – prostorách sušárny, Tomečkova 5, Brno - Lesná.
 • Pozvánka na schůzi: stáhnouit
 • Plná moc k zastupování na členské schůzi: stáhnout

Pozvánka na členskou schůzi 2016 - listopad

 • Datum a místo konání: středa 23.11.2016 v 18h; v kanceláři družstva – prostorách sušárny, Tomečkova 5, Brno - Lesná.
 • Pozvánka na schůzi: stáhnouit
 • Plná moc k zastupování na členské schůzi: stáhnout
 • Účetní uzávěrka: stáhnout 1, stáhnout 2 stáhnout 3

Pozvánka na náhradní členskou schůzi 2015 - prosinec

 • Datum a místo konání: středa 9.12.2015 v 18h; v kanceláři družstva – prostorách sušárny, Tomečkova 5, Brno - Lesná.
 • Pozvánka na schůzi: stáhnouit
 • Plná moc k zastupování na členské schůzi: stáhnout

Pozvánka na členskou schůzi 2015 - listopad

 • Datum a místo konání: středa 25.11.2015 v 18h; v kanceláři družstva – prostorách sušárny, Tomečkova 5, Brno - Lesná.
 • Pozvánka na schůzi: stáhnouit
 • Plná moc k zastupování na členské schůzi: stáhnout
 • Nové stanovy bytového družstva (zatím nebyly schváleny): stáhnout

Hospodaření za rok 2014


Pozvánka na náhradní členskou schůzi 2014 - prosinec

 • Datum a místo konání: středa 10.12.2014 v 19h; zasedácí sál klubovny ÚMČ Brno - server, Okružní 21, Brno - Lesná.
 • Pozvánka na schůzi: stáhnouit
 • Plná moc k zastupování na členské schůzi: stáhnout
 • Nové stanovy bytového družstva: stáhnout
 • Poznámka: Pro odhlasování nových stanov je potřeba 100% účast členů BD.

Pozvánka na členskou schůzi 2014 - listopad

 • Datum a místo konání: středa 26.11.2014 v 19h; zasedácí sál klubovny ÚMČ Brno - server, Okružní 21, Brno - Lesná.
 • Pozvánka na schůzi: stáhnouit
 • Plná moc k zastupování na členské schůzi: stáhnout
 • Nové stanovy bytového družstva: stáhnout

Průkaz energetické náročnosti budov - Tomečkova (2014 - srpen)


Harmonogram oprav teras a balkónů 2014


Pozvánka na členskou schůzi 2014 - červen

 • Datum a místo konání: středa 11.6.2014 v 19h; zasedácí sál klubovny ÚMČ Brno - server, Okružní 21, Brno - Lesná.
 • Pozvánka na schůzi: stáhnouit
 • Nové stanovy bytového družstva: stáhnout

Projednávání návrhu změny územního plánu 4.2.2014


Pravidelné schůzky družstva v roce 2014

sušárně Tomečkova 5 vždy ve 20:00

Leden 08., 22. Květen
14., 28.
Září
03., 17.
Únor 05., 19.
Červen 11., 25. Říjen 01., 15., 29.
Březen 05., 19.
Červenec 09., 23. Listopad 12., 26.
Duben 02., 16., 30. Srpen
06., 20. Prosinec 10.

Změny v poplatcích za odpad prostřednictvím e-mailu

 • stačí zaregistrovat svou e-mailovou adresu na stránkách města přímo ZDE


Harmogram oprav teras a balkónů - zahájení 1.4.2013

 • dokument naleznete v sekci DOKUMENTY, nebo přímo ZDE


Pravidelné schůzky družstva v roce 2013

v sušárně Tomečkova 5 vždy ve 20:00

Leden 02., 16., 30. Únor 13., 27. Březen 13., 27. Duben 10., 24.
Květen 08., 22. Červen 05., 19. Červenec 03., 17., 31.
Srpen 14., 28. Září 11., 25. Říjen 09., 23.
Listopad 06., 20. Prosinec 04., 18.


Platba za komunální odpad v roce 2013

SKUPINY POPLATNÍKŮ OD 1. 1. 2013

a) fyzické osoby, které mají na území města Brna evidován trvalý pobyt,
b) fyzické osoby, kterým byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen přechodný pobyt v obci na dobu delší než 90 dnů,

c) fyzické osoby, které podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývají v obci přechodně po dobu delší 3 měsíců,

d) fyzické osoby, kterým byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

e) fyzické osoby, které mají na území města ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.


SAZBA POPLATKU

675,- Kč za poplatníka a kalendářní rok 2013

Sazba poplatku se skládá ze dvou částek:
a) z částky s horní zákonnou hranicí až 250,- Kč za poplatníka a kalendářní rok a

b) z částky stanovené podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu rozpočítaných na jednoho poplatníka; při celkových nákladech města Brna na sběr a svoz v předchozím roce ve výši 180 598 000,- Kč a počtu poplatníků 424 894, činí horní hranice této části poplatku pro rok 2013 částku 425,- Kč na poplatníka.

SPLATNOST POPLATKU

je stanovena pro rok 2013 opětovně na nejzazší datum 31. 5. 2013, platit však můžete již od ledna 2013. Pro poplatkové povinnosti vzniklé v období od 1. 5. do 31. 12. je poměrná část poplatku splatná do posledního dne v měsíci následujícím po měsíci vzniku poplatkové povinnosti.

VÍCE NA WWW.BRNO.CZ/ODPADY


Upozornění (přidáno 5. 3. 2012)

Vážení spolubydlící,·opětovně apelujeme na zamykání vchodových dveří a obezřetnost při pohybu neznámých osob v·domech. Dne 29.2.2012 došlo k·dalšímu vloupání do bytu v·domě č. 5 a během zimy byly v·témže domě vykradeny 3 sklepy.

Pamatujte že jde o majetek každého z·nás a ten můžeme ochránit když budeme zamykat a nebudeme lhostejní.

 • zamykejte vždy vchodové dveře domu
 • opatřete si bezpečnostní zámek na své bytové dveře
 • zamykejte vchodové dveře ke sklepům
 • kontrolujte své sklepy
 • při jakékoliv krádeži ihned hlaste policii

Pokud budete mít jakékoliv podněty nebo pochybnosti o bezpečí našeho majetku, můžete též kontaktovat strážníka, který má na starosti naši ulici:

Hana Graciasová

Služebna: Nováčkova 229/16

614 00 Brno

tel. 545·241·904

Kontaktní formulář: http://www.mpb.cz/ - v·sekci „Vyhledat strážníka" - zadejte ulici a objeví se vám kontaktní karta „našeho" strážníka, kde naleznete také zmíněný formulář.

BD Nad Střelnicí,·Šárka Jelínková.


Aktuální činnosti družstva (aktualizováno 12. 2. 2012)

Dětské hřiště
V podzimních měsících 2011 byla dokončena 1. etapa dětského hřiště - zarovnání plochy, osázení živého plotu, vybudování mlatového chodníku. Na jaře očekáváme dolpnění herního prvku z prostředků vlastníků domu Tomečkova 4, kteří se chtějí podílet.
Vzhledem k nastalé situaci ještě proběhne instalace cedulek, které vymezí prostor dětského hřiště a prostor pro venčení psů včetně stojanu se sáčky na exkrementy. Prosíme všechny nájemníky o respektování vymezení těchto prostorů - zejména majitele pejsků o respektování plochy dětského hřiště.

Reklamace žlabů
Na upozornění nájemníka bylo zjištěno, že u instalovaných žlabů, které měli napomoci lepšímu odvodu vody kolem domů, došlo k drolení pojiva. Tato věc byla řádně rekamovaná správcem a jakmile bude příznivé počasí, bude provedena oprava. Bude nutné na nějaký čas uzavřít průjezdy, kterých se to týká.

Rohy zdí v hale před výtahy
Na žádost nájemníka nyní řešíme nehezký stav rohů zdí před výtahy. Ty jsou poškozené - odloupnuté. Bylo zjištěno, že navrhovaná instalace kovových rohů není nutná, jelikož ty tam již jsou od výstavby stavby. Postačí tedy oprava těchto rohů při běžném malování, které je v plánu.

Očištění vstupních dveří
V měsící lednu proběhne čištění vstupních dveří - odstranění reklamních nálepek. Před tímto úkonem - během prosince - byly upozorněny všechny firmy jimž nálepky patří, že jejich konání není v pořádku a byly požádány o odtranění svých reklam a respektování této plochy jako nereklamní a nevhodnou k vylepování vizitek. Prosíme tedy všechny nájemníky aby si samy pomohli udržet čistotu dveří a pokud se jim podaří shledat nějakou osobu jež bude znečišťovat dveře tímto způsobem aby ji věc vysvětlili a nedopustili vylepení nálepek nebo trvali na jejich odstranění. Rovněž pokud někdo shledá již vylepenou reklamu, prosím o rychlé info na: nebo 603802789 aby bylo možné s pachatelem situaci řešit ihned.

Vzduchové polštáře v zádvěřích
Vzhledem k upozornění nájemníka proběhla kontrola v zádvěřích domů, kde docházelo vlivem vzduchového polštáře k nedovíraní vstupních dveří, čímž byla ohrožena bezpečnost domu proti vniku cizích osob. K opravě tohoto stavu postačilo seřízení samozavíračů. Pokud tedy znovu dojde k této situaci, prosím kontaktujte BSN ke kontrole, event. seřízení.

Sklepy
Vzhledem k nastalému problému s identifikací sklepů budou na tyto vylepeny jejich čísla pro jednoznačnou evidenci a orientaci.


Rekonstrukce teras (aktualizováno 12. 2. 2012)

Vážení spolubydlící,
od 01.08.2011 budou na našich domech probíhat rekonstrukce teras, které z·větší části budou prováděny „venkovní cestou", tzn. bez vstupů do bytů. Počítejte tedy prosím s·patřičným provozem - pohyb pracovníků dodavatelské firmy v·okolí našich domů a částečně v nich, dočasná instalace zařízení k·provádění stavby (kontejnery, výtahy, nákladní vozy...).
V·případě dotazů k·rekonstrukci teras se prosím obraťte na provádějící firmu:
EKONOMSERVIS - stavby, a.s.
Pan Lubomír Mendel
tel.: 733·107·609

· Nový harmogram oprav teras 2012
· Objednávka opravy teras - EKONOMSERVIS - stavby a.s.
· pdf Rekonstrukce teras 2011